Buổi họp mặt "Nhớ Thiện Quang" tại thánh thất Từ Vân, ngày 22/7/2017