Thể loại: Hợp xướng
Album: Nhạc đạo chủ đề Về Nguyên
Xuất xứ: (CQPTGLĐĐ)