Thể loại: Ca khúc
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

1.    Hai ngàn năm trước Chúa giáng sinh nơi trời tây,

Bao người vui sướng đón Chúa đến một mùa đông,

Chuộc tội hình, chịu đóng đinh trên thập giá,

Cho công nghĩa cuộc đời, sứ mạng này, Cha Trời Thiên Chúa truyền trao.

 

2.      Nay giờ Thiên Chúa đã giáng lâm trong kỳ ba,

Lời tiên tri đấy, Chúa Cha đến trong tình thương,

Danh Cao Đài, ngự Đài Cao là Thiên Chúa,

Đem nhơn nghĩa phục hòa trong vạn loài, đại đồng thánh đức từ đây.

 

ĐK:   Hãy yêu thương, sống cho nhau như lời Thiên Chúa ban trao.

Hãy yêu thương, vốn anh em, y lời Đấng Cao Đài Thiên Chúa,

Cùng sống ngôi nhà chung, và mãi trong lòng ta, Đấng Cao Đài – Thiên Chúa là Cha.