Cao Đài Giáo Lý 150, phát hành số Xuân Canh Tý 2020