Trích: Cao Đài Giáo Lý 150, bài 13, phát hành số Xuân Canh Tý 2020