Trích: Cao Đài Giáo Lý 155, bài 18, phát hành số Tân Sửu 2021