Trích: Cao Đài Giáo Lý 154, bài 25, phát hành số Đông Canh Tý 2020