Trích: Cao Đài Giáo Lý 150, bài 11, phát hành số Xuân Canh Tý 2020