Trích: Cao Đài Giáo Lý 150, bài 19, phát hành số Xuân Canh Tý 2020