Trích: Cao Đài Giáo Lý 155, bài 19, phát hành số Tân Sửu 2021