Trích Cao Đài Giáo Lý 144, bài 06,phát hành ngày Rằm tháng 7 Mậu Tuất (24-09-2018)