Có nhớ đường xưa

Ríu rít đàn chim vượt cánh chiều

Ngàn mây ảm đạm bóng đìu hiu

Quan san diệu viễn thương trần thế

Có nhớ đường xưa hãy dắt dìu.

 

Dắt dìu qua khỏi lối gian nguy

Mù mịt bụi hồng lấp trí tri

Đuốc tuệ nơi lòng khêu sáng tỏ

Long Hoa mới kịp bước khoa kỳ.

 

Khoa kỳ rộng mở cõi Nam Bang

Độ dẫn Tiên Rồng thoát khổ nàn

Sứ mạng Cha Trời trao ai đó

Chung tay tái tạo cõi dinh hoàn.

 

Nhân gian biết rõ tánh linh xưa,

Ác nghiệp từ đây phải tránh chừa

Đem trí tuệ làm thuyền thoát khổ

Tạo thanh bình khỏi cảnh gió mưa.

 

Mưa gió từng cơn mãi dập dồn

Đạo y khoác lấy giữ linh hồn

Nhớ câu chánh niệm trong tâm khảm

Mới khỏi lạc loài chốn quỷ môn.