Chủ đề "Nhân sinh" cũng là nội dung của chương 4 quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo và gồm 4 mục: Tổng quan về nhân sinh luận Đại Đạo, nhân bản, nhân hòa, đại đồng.