Trích: Cao Đài Giáo Lý 159, bài 22, phát hành Quý Mão 2023