Trích: Cao Đài Giáo Lý 155, bài 17, phát hành số Tân Sửu 2021