Trích: Cao Đài Giáo Lý 159, bài 23, phát hành Quý Mão 2023