Chủ đề "vũ trụ" cũng là nội dung của chương 2 quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo và gồm 4 mục: Tổng quan về vũ trụ luận Đại Đạo, Đạo - Thượng Đế, Nguyên lý Thiên Địa vạn vật nhất thể, Nguyên lý Nhất tán vạn - vạn quy Nhất.