Videos

Kênh Youtube CQPTGLĐĐ
 9:31
Nhạc đạo - Hợp xướng NÂNG LÁ ĐẠO KỲ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
101 lượt xem - 2 weeks ago
 5:02
Karaoke Nhạc đạo - CÂU KINH TÌNH THƯƠNG
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
19 lượt xem - 2 weeks ago
 5:03
Nhạc đạo - CÂU KINH TÌNH THƯƠNG (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
23 lượt xem - 2 weeks ago
 58:26
Buổi thực tập thuyết trình và bế giảng khoá Bồi dưỡng thuyết trình viên - ngày 6/12/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
90 lượt xem - 1 month ago
 1H12:52
Nghệ thuật thuyết trình giảng đạo (tiếp theo)| Khóa bồi dưỡng thuyết trình viên - buổi 4, 22/11/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
141 lượt xem - 1 month ago
 1H6:07
Nghệ thuật thuyết trình giảng đạo | Khóa bồi dưỡng thuyết trình viên - buổi 3 ngày 15/11/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
261 lượt xem - 1 month ago
 41:24
Khóa bồi dưỡng thuyết trình viên - buổi 1 ngày 25/10/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
151 lượt xem - 2 months ago
 4:52
Nhạc đạo - THIÊN CHÚA ĐẾN TRONG KỲ BA (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
291 lượt xem - 3 months ago
 7:12
Nhạc đạo - HẠC TRẮNG NGÀY XƯA (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
423 lượt xem - 4 months ago
 5:09
Nhạc đạo - LỜI NGUYỆN CẦU (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
629 lượt xem - 7 months ago