Thi văn dạy Đạo - từ đoạn 1 đến đoạn 9

 

1.      Tròi trọi mình không mới thiệt bần,

Một nhành sen trắng náo nương chân.

Ở nhà mượn đám mây xanh kịt,

Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần.

Bố hóa người đời gây mối Đạo,

Gia ân đồ đệ dựng nền nhân.

Chừng nào đất dậy Trời thay xác,

Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.

 

2.      Tân Tả Bạch Ngọc Kinh

Một tòa Thiên-Các ngọc làu làu,

Liền bắt cầu qua nhắp nhóa sao.

Vạn trượng then gài ngăn Bắc-Đẩu,

Muôn trùng nhịp khảm hiệp Nam-Tào.

Chư Thần chóa mắt màu thừơng đổi,

Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.

Dời đổi chớp giăng đoan đỡ nổi,

Vững lền vạn kiếp chẳng hề xao.

  

3.      Huỳnh lương một giấc cuộc đời in.

Có trí có mưu phải xét mình,

Phú quí lớn là giành với giựt,

Lợi danh cao bởi mượn và xin.

Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa.

Một kiếp đeo đai mối nợ tình.

Biết số biết căn tua biết phận,

Đường xưa để bước lại Thiên-Đình.

 

 4.      Đời hiếp lẫn nhau nỡ chẳng thương!

Thương đời nên mới đến đem đường.

Đường dài vó ngựa tua bền sắc,

Sức yếu lòng người khéo để gương,

Gương Đạo noi theo đời Thuấn-Đế.

Đế dân vẹn giữ lối Văn-Vương.

Vương hầu lê thứ, ai là chí?

Chí quyết làm cho thế khác thường.

 

 5.      Thanh thanh nhựt Nguyệt cửu trùng thiên,

Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.

Bất quản hổ tranh thâu Bắc-cực,

Chỉ nguy long đấu đọat Nam-Uyên.

Sanh tồn cụ phép vô công trác,

Tử hậu cung đồ uổng lộ diên.

Hữu đạo, hữu công du tự khả,

Vô công, vô đạo tổng đồ nhiên.

 

 6.      Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!

Tiểu quốc tảo khai hội Niết-Bàn.

Hạnh ngộ Cao-Đài truyền Đại-Đạo,

Hảo phùng Ngọc-Đế ngự trần gian.

Thi ân, tế chúng thiên tai tận,

Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an.

Chi bửu nhơn-sanh vô giá định,

Năng tri giác thế sắc cao ban.

 

 7.      Hữu văn hữu võ hữu phong ba,

Nhựt-Nguyệt, Âm-dương tứ quí hòa.

Thiên-Địa Càn-Khôn kiêm vạn lọai,

Nhơn-quần, thảo mộc cập chư hoa.

Ly-kỳ cảnh vật cao-nhơn thưởng,

Đáo để san hà thượng khách ca.

Ngã vấn chư nhu hà thủ tạo?

Kỉnh ngô vi chũ, Đạo như hà?

  

8.      NGỌC ẩn thạch kỳ ngọc tự cao

HOÀNG Thiên bất phụ chí anh hào

GIÁNG ban phước hạnh nhơn đồng lạc

THẾ tạo lương phương thế cộng giao

GIÁO hóa nhơn sanh cầu triết lý

ÐỘ truyền thiên hạ ái đồng bào

NAM nhơn tỉnh cãm sanh cao khí

PHƯƠNG tiện tu tâm kế duyệt lao.

 

9.      Tường quang nhứt khí chiếu minh đông,

Tam-giáo qui nguyên giữ cộng đồng.

Phật pháp khuyến nhơn qui mỹ tục,

Nho tông phục thế hưởng thuần phong.

Diệu huyền nhơn đạo tu tông hướng,

Mê hoặc tà mưu khả tư phòng.

Thế thượng giục tri thiên-sứ đáo,

Tam-Kỳ Phổ-Độ lập kỳ công.