Hội thảo "Gia đình là nền tảng của xã hội" trong tinh thần đối thoại liên tôn