Ân Đức Chí Tôn

1.      Thương xót nguyên căn đang còn lạc trong thế gian

Thương xót nhân sanh đang còn chìm trong khổ nàn

Thầy đã xuống thế, kỳ ba cứu rỗi muôn loài

Lòng tạo hóa từ bi mở rộng bàn tay cứu nguy.

 

2.      Mang đức yêu thương dắt dìu vạn linh bốn phương

Cho khắp năm châu nhân loại vượt qua khổ sầu

Đường xưa muôn lối, về Đài Cao vẫn chung nhà

Một mái ấm kỳ ba cho đời vui sống thái hòa.

 

ĐK:

Ân đức Chí Tôn, Ân đức Chí Tôn,

Đầy khắp Càn Khôn, đem an bình cho nhân thế.

Xin mang đức yêu thương của Thầy gieo khắp thế gian.

Xin mang đức yêu thương của Thầy cho cả chúng sanh.