Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Về Nguyên
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

1. Muốn cho huynh đệ đại đồng,

Trường giang vạn phái xuôi dòng về nguyên.

Muốn cho huynh đệ đại đồng,

Trường giang vạn phái xuôi dòng về nguyên.

 

ĐK1: Đây là đường tam giáo quy nguyên,

Cho nhân loài chung bước chung thuyền,

Cho con người vươn đến ước nguyện,

Trên chân trời đạo lý thiêng liêng.

 

Đây con đường khai sáng tâm linh,

Đây con đường xây đắp thanh bình,

Đem lại điều nhân thế ước vọng,

Cho muôn người vui sống chung lòng.

 

2. Muốn cho thiên hạ đại đồng,

Dụng câu cứu khổ dụ lòng thương sinh.

Muốn cho thiên hạ thái bình,

Tình thương trải khắp như tình tạo đoan.

 

ĐK2: Đây con đò đưa khách năm châu,

Quay trở về nguồn sống ban đầu;

Đây nhịp cầu chân lý siêu mầu,

Cho nhân loài hàn gắn thương đau.

 

Đây ngọn cờ cứu thế tung bay,

Đây Cha Trời khơi đuốc Cao Đài,

Đây tam kỳ dìu dắt nhân loại,

Đi về một ngày mai thánh đức.