"Ánh Sáng Của Trần Gian" Người chơn tu hành đạo là ánh sáng soi tỏ cho trần thế u minh. Vậy, làm thế nào để đèn người tu sáng tỏ?