Trích: Cao Đài Giáo Lý 154, phát hành số Đông Canh Tý 2020