Chủ đề "Cao Đài và Đại Đạo" cũng là nội dung của chương 1 quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo và gồm 4 mục: Tổng quan về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Cao Đài, Thiên Nhãn, Quyền Pháp.