"Câu Chuyện Đức Tin" Đây là những việc thật người thật với nhiều tình tiết ly kỳ, huyền diệu. Từng mẩu chuyện hàm chứa nhiều đạo lý cần yếu cho người tu, nhắc nhở rằng bất kỳ ai chí thành lo việc đạo thì luôn luôn được Trời Phật, Tiên Thánh âm thầm che chở, dẫn dắt.