Chủ đề "Con người" cũng là nội dung chương 3 quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo và gồm 4 mục: Tổng quan về con người, tam tài đồng đẳng, sứ mạng vi nhân, Thiên nhân hiệp nhất.