"Hành Trang Người Đạo Cao Đài" Người tín đồ Cao Đài trên đường trở về quê xưa được Thầy Mẹ sắm sửa cho túi hành trang gồm có quy giới (Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy) và Tam Công (Công Quả, Công Trình, Công Phu).