Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo là quyển sách do CQPTGLĐĐ xuất bản năm 2006 và tái bản năm 2008. Nội dung của nó bao gồm các điểm trọng yếu trong giáo lý Đại Đạo. Cấu trúc quyển sách bao gồm 5 chương, mỗi chương có 3 yếu điểm giáo lý, tổng cộng 15 yếu điểm giáo lý. Đây là công trình của tập thể nhân viên Cơ Quan và được sự chấp thuận xuất bản của Đức Lý Giáo Tông Vô Vi ĐĐTKPĐ.