Trích: Cao Đài Giáo Lý 155, bài 15, phát hành số Tân Sửu 2021