"Nhớ Đạt Linh" Hiệp tuyển về vị cố Chánh Hội Trưởng thánh thất Bàu Sen, rất có công trong buổi đầu hình thành Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.