"Ơn Cứu Độ" Giảng giải chi tiết hai bài thánh giáo của Đức Quan Âm Như Lai và Đức Da Tô Giáo Chủ.