Chủ đề "phản bổn hoàn nguyên" cũng là nội dung chương 5 quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo và bao gồm 4 mục: Tổng quan về con đường phản bổn hoàn nguyên, sứ mạng đại thừa, tánh mạng song tu, tổng quát về đạo pháp.