"Thiên Đàng Địa Ngục Hai Bên" Hiệp tuyển gồm mười một bài nói chuyện lý thú trong cộng đồng tín hữu Cao Đài.