"Tứ Thời Chiếu Minh" Kinh của Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh do Thánh Đức Tổ Đình Chiếu Minh Cần Thơ xuất bản lần đầu năm 1960. Quyển kinh căn bản này trở nên quý hiếm, nhất là đối với các môn sanh Chiếu Minh muốn tìm hiểu chơn truyền từ buổi ban sơ.