"Xuân tri ân" Hiệp tuyển thơ văn đạo đức xuân Canh Dần (2010), sẽ mở đường cho loạt tập san Đại Đạo Văn Uyển ra đời (2012-2017).