"Gởi Lại Cho Đời" Những mẩu chuyện người thật việc thật về công quả hiến tạng, hiến xác cứu người, phục vụ y học.